Fikri-cümbuş logo


Kurumsal İletişim

Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişim tüm pazar alanlarına paydaş gruplarına kurumsal davranışın etkinliğini iletir. (Steidl, Emery;1997; 77). Kurumsal iletişim, kurumun değerlerini, davranış biçimlerini hedef kitlelere anlatamıyorsa, hedef kitlelerin kurumu algılamaları yetersiz olacaktır. İletişimsiz değerler ve stratejiler anlaşılmayacak yada sahiplenilmeye-cekti. (Ind ,1990; 76)

 

İşletmenin işleyişini sağlamak ve işletmeyi hedeflerine ulaştırmak amacıyla, gerek işletmeyi oluşturan çeşitli bölüm ve öğeler, gerekse işletme ile çevresi arasında girişilen devamlı bilgi ve düşünce alışverişine veya bölümler arasında gerekli ilişki-lerin kurulmasına olanak tanıyan toplumsal bir süreçtir (Akat, Budak, Budak, 1994;272).

 

Kurum çevresine iyi bir imaj sunabilmesi sağlıklı bir iletişime geçebilmesi için öncelikle kendi içinde iletişim kanallarını mükemmel bir biçimde çalıştırması, bir kurum içi imaj oluşturması gerekmektedir. İyi bir kurum imajı kazanabilmek için öncelikle çalışanların tarihi başarıları hakkında, değer yargıları, standartları, amaçları ile bilgilendi-rilmesi gerekir. Kurum personeline gösterilen saygının yanı sıra, ödüllendirme mekanizmaları, eğitim ve planlı bir iletişiminde hazırlanmış olması gerekir (Jague, 1987; 180).

 

Sürekli değişen iş çevresi şartlarında kurum-ların yaptığı ya da yapmadığı, işletmenin performan-sının, ürünlerinin ve hizmetlerinin hedef kitleler tarafından algılanmasını etkilemektedir. Bir başka deyişle kurum imajı etkilenmektedir. Bu oluşan imaj hedef kitleler tarafından algılamaları kurum kay-naklarının temini, medya ilişkileri, yerel ve hükümet bazında ilişkileri vb. etkilemektedir. Bu açıdan bakıldığında hedef kitleler tarafından kurumun ne yapıp yapmadığı ilgisi kurumsal iletişim yolu ile sağlanmaktadır (Güzelcik, 1999; 181).

 

Örneğin çalışanlarla iletişim kurup kurumun imajı benimsetilirse kurumun yaptıklarıyla çalışanlar bunu algılarıyla kafalarında oluştururlarsa bu önemli bir paydaş grubu olan çalışanlar kurumun dışarıda birer elçisi olacaklardır (Koçel, 1999; 116).

 

Kurum imajı açısından iletişim; kurumun kendi eylemlerini iletmesi ve bunun yansımasını alması anlamında iki yönlü bir ilişki içersindedir. Kurum kendilerini görme tarzını, ve hedef grupların kendilerini görme, değerlendirme tarzını içer-mektedir.

 

Aşağıdaki şekilde kurum ve hedef kitle arasında gerçekleşen iletişime her iki tarafın sahip olduğu imaj örtüşmekte ve bu taraflar arasındaki doğruluğu esas alan iletişim bir uyumun oluşmasını sağlamaktadır (Okay, 2000; 168).

2015-02-25 12:01:31 Tarihinde Yayınlandı