Fikri-cümbuş logo


KURUM İMAJI AÇISINDAN KURUMSAL İLETİŞİM

KURUM İMAJI AÇISINDAN KURUMSAL İLETİŞİM

İletişim her geçen gün sosyal yaşam içinde büyük önem arz etmektedir. Bilgi toplumu kavramı 1950'li yıllardan beri literatüre girmesine rağmen 1970'li yıllarda daha sık 1980'li yıllarda düşünce hayatında yerini aldığını düşünürsek günümüze ka-dar her alanda bir çok gelişmeler meydana gelmiştir. Bu düşünce ya da bilginin anlam kazanmasının tek yolu paylaşımdır. Teknolojik gelişmelerle beraber bu değişime uyum sağlayıp benimseyen, bunu bir kurum kültürü haline getiren kurumlar, rekabetçi ortamda ayakta kalabileceklerdir.

 

Teknolojik gelişmelerle birlikte pek çok alan-da yaşanan değişim literatüre farklı terimlerin yer-leşmesine neden oldu. Günümüzde en fazla duydu-ğumuz ve daha çok uzun yıllar duymaya devam ede-ceğimiz kavramlardan biri de iletişimdir. İletişim; duygu, düşünce, haber veya bilgilerin akla gelebile-cek her türlü yolla, başka kişilere veya merkezlere iletilmesi, aktarılması, olarak bilinmektedir. Bu geniş yelpazeye dağılabilecek kavramı sözlükteki anlamıyla sınırlandırmak mümkün değildir. Çünkü her etkinliğin ve ilişkinin tümü iletişimi ilgilendir-mektedir. Kurumlar, yaptıklarını davranış biçimleri-ni çeşitli kesimlere anlatma gereklilikleri vardır. Çünkü bu rekabetçi ortamda çeşitli paydaşa gurup-larına kendilerini anlatamayan ve tanıtamayan ku-rumların pek yaşama şansları yoktur buda iletişim yöntemlerinin kullanılması ile olmaktadır. Çünkü iletişim ile kurumlar kendilerini çeşitli kesimlere tanıtarak kurumla ilgili o paydaşların kafasında bir imaj oluşmasına katkı sağlayacaktır.

2015-02-25 12:00:39 Tarihinde Yayınlandı